<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0939.73.6699

DIC hoàn thành hạng mục cung cấp lắp đặt vận hành chạy thử toàn bộ hệ thống tủ điện cho toà nhà trụ sở EVN – Hải Dương.